งานติดตั้งจอ LED Outdoor ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานติดตั้งจอ LED Outdoor ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย