เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

 1. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของบริษัทจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 2. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
 3. เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสษการติดตั้งหรือแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ห้ามเข้า พื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
 4. ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการค่าพาหนะในกรณีที่มีการบริการถึงบ้านไม่ว่าสินค้าจะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ก็ตาม
 5. บริษัท โอแอลอีดี จำกัดมีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือ การดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 2. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า หรือเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทกำหนด
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปรื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 5. การเรียกร้องข้อเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเกินกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 6. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท โอแอลอีดี จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการแก้ไขดัดแปลงหรือซ่อมแซมหรือย้ายจุดติดตั้ง จากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท โอแอลอีดี จำกัด
 7. การลบ แก้ไข ขีดฆ่า หรือทำลาย ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการรับประกันแต่ละผลิตภัณฑ์

ป้ายไฟวิ่ง

 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อโดยไม่มีค่าบริการเปิดเครื่อง หรือค่าบริการเปลี่ยนอะไหล่แต่อย่างใด โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อและบัตรรับประกัน ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขอรับบริการทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หลังจากหมดระยะประกันสินค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ หรือค่าบริการต่าง ๆที่ต้องเปลี่ยน
 2. แผ่น LED Module รับประกัน 1 ปี Control Card, Power Supply, สายไฟ และสายแพภายใน รับประกัน 3 เดือน
 3. ไม่รับประกันการบุบ แตก หัก ร้าว ของชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก กรอบอลูมิเนียม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดความเสียหายหลังจากการใช้งาน

Crystal Photo Flame

 1. ระยะเวลารับประกันสินค้า 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า รวมถึงหม้อแปลงไฟ
 2. ไม่รับประกัน รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

Digital Signage

 1. ระยะเวลารรับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

เงื่อนไขการให้บริการลูกค้าถึงบ้าน

 1. กรณีลูกค้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,พระนครศรีอยุธยา)จะไม่เสียค่าอะไหล่และค่าบริการตามเงื่อนไขในระยะประกัน ในกรณีที่หมดประกันจะคิดค่าบริการและค่าอะไหล่ ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบครั้งละ 2,000 บาท
 1. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด (นอกเหนือจากข้อ 1.) อัตราค่าเดินทางคิดตามระยะทาง ต่อหนึ่งกิโลเมตรจากกรุงเทพฯ(40 บาท/กม.)

*   การคิดค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด  รวมอัตราค่าที่พักตามที่จ่ายจริง
** ในกรณีที่หมดประกัน ทางบริษัทยังให้การบริการ โดยจะคิดค่าเดินทาง ค่าบริการตรวจเช็ค และค่าอะไหล่ตามที่ใช้จริง
(ค่าบริการครั้งละ 1,000 บาทสำหรับกทมและปริมณฑล  และขั้นต่ำ 2,000 บาทสำหรับต่างจังหวัด)
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ  ค่าเดินทาง และค่าอะไหล่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขการรับประกัน ไม่ว่าจะมีลายเซ็นต์ รับรองจากลูกค้าหรือไม่ก็ตาม**